Privacyverklaring

Op de website van Vitelia Agrocultuur wordt gebruik gemaakt van formulieren en cookies. Voor het gebruik van en opslaan van gegevens gelden strikte privacy regels waar wij als organisatie waarde aan hechten. Hieronder hebben we de belangrijkste aandachtspunten in uw en ons belang benoemd.

Datum: 25-05-2018

De verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens van klanten, leveranciers en prospects binnen onze eigen beveiligde share omgevingen.
Deze verwerking is noodzakelijk voor facturaties, orderbevestigingen, leveringen en relatiebeheer en maken deel uit van diverse wettelijke verplichtingen om bepaalde gegevens bij te houden.
In deze gevallen zijn wij verwerkingsverantwoordelijke voor de bescherming van deze persoonsgegevens. Zonder deze gegevens kunnen wij geen overeenkomst aangaan met een of meer van bovenstaande doelgroepen.
Daarnaast delen wij in enkele gevallen persoonsgegevens met leveranciers (verwerkers) die in opdracht van Vitelia een dienst uitvoeren. Vitelia werkt enkel samen met leveranciers waarmee zij een verwerkersovereenkomst heeft. In deze verwerkersovereenkomst committeren beide partijen zich aan de AVG. De persoonsgegevens die gedeeld worden beperken zich uitsluitend tot de gegevens die nodig zijn voor een succesvolle verwerking.

Welke gegevens verwerken we?

Welke gegevens wij verwerken, is afhankelijk van de rol die wij hebben als verwerkingsverantwoordelijke of als verwerker.
Wanneer wij persoonsgegevens verwerken als verwerker, ten behoeve van een van onze klanten, hebben wij met deze klant een verwerkersovereenkomst gesloten waarin specifiek is opgenomen welke persoonsgegevens wij ten behoeve van die klant verwerken.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij en onze (sub)verwerkers hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.
De door ons genomen beveiligingsmaatregelen omvatten onder andere opslag op beveiligde shares die dagelijks worden gescand op virussen. Daarnaast zorgen we dat onze virusscanners, firewalls en security patches up to date zijn. Andere maatregelen die wij genomen hebben, zijn unieke en versleutelde inloggegevens.

Bewaartermijn

Op het moment dat wij verwerkingsverantwoordelijke zijn, bewaren we persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht. Als wij verwerker zijn, verwijderen wij persoonsgegevens in ieder geval op het moment dat wij daartoe instructies van de verwerkingsverantwoordelijke krijgen of binnen de bewaartermijn zoals afgesproken in de verwerkersovereenkomst met de verwerkingsverantwoordelijke. 
De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan. Deze klacht kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als wij de verwerkingsverantwoordelijke zijn, zullen we jouw verzoek zorgvuldig en uiterlijk binnen 4 weken in behandeling nemen. Wanneer wij alleen de verwerker zijn, zullen wij je verzoek doorverwijzen naar de verwerkingsverantwoordelijke, die vervolgens je verzoek zal behandelen.
Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons mailen via: .

Je kunt ook een brief sturen naar:

Coöperatie Vitelia
Postbus 5030
5800 GA Venray

Gebruik analytische en functionele cookies

Op de websites van Vitelia wordt gebruik gemaakt van analytische en functionele cookies. Deze cookies slaan algemene gebruiksgegevens op van de bezoeker.
Deze data wordt enkel gebruikt door Vitelia Agrocultuur zelf en zal niet worden gedeeld met derden. De data heeft enkel als doel om de functionaliteit van de website blijvend te optimaliseren in het belang van gebruikersgemak. Voor het gebruik van analytische en functionele cookies zijn wij niet verplicht om toestemming te vragen doordat er geen privacygevoelige gegegevens worden opgeslagen. Voor Google Analytics hebben wij de volgende extra stappen ondernomen:

  • Een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;

  • het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;

  • De opties 'gegevens delen' zijn uitgezet;

  • Vitelia maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gebruik van webformulieren

Op de website van Vitelia Agrocultuur worden webformulieren gebruikt waarbij de bezoeker op eigen initiatief een vraag of opmerking eenvoudig en snel met onze organisatie kan delen. De ingevulde informatie wordt beschermd middels een HTTPS doormiddel van een erkend SSL certificaat. Deze techniek beschermt de bezoeker en ons tegen ongewenste aanvallen van buitenaf door alle data te coderen (encrypten). De data wordt opgeslagen in onze eigen databases en blijven eigendom van Vitelia Agrocultuur en worden nimmer gebruikt voor andere doeleinden dan onze eigen.

Gebruik WhatsApp

Momenteel maakt alleen de vestiging Hazerswoude-Dorp van Vitelia Agrocultuur gebruik van WhatsApp om met klanten te communiceren. U kunt onze vestiging aldaar via WhatsApp bereiken op werkdagen tussen 8.00 - 17.00 uur voor eenvoudige service vragen.

Houd hierbij rekening met de volgende zaken:

  • Deel geen privacygevoelige gegevens zoals rekeningnummers, etc.
  • Wanneer deze gegevens nodig zijn nemen wij telefonisch of per email contact met u op.
  • Wij sturen nooit berichten via WhatsApp zonder dat u hierom gevraagd heeft.
  • Contact via WhatsApp wordt altijd geïnitieerd door u als klant. Kortom Vitelia Agrocultuur is hierin reactief.
  • Ontvangt u toch ongevraagd een bericht van Vitelia Agrocultuur via WhatsApp? Reageer hier dan niet op om phishing te voorkomen.
  • Bij specifieke vragen kunt u ons uiteraard ook bellen: 0172-588585 (tijdens kantooruren) of mailen:

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.